‘ఆదిపురుష్’ సినిమాకు వచ్చిన హనుమాన్ #adipurush #ytshorts #prabhas #trending #shorts #publictalk

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=F5Ct79RFnYw?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent&w=696&h=392]

‘ఆదిపురుష్’ సినిమాకు వచ్చిన హనుమాన్ #adipurush #ytshorts #prabhas #trending #shorts #publictalk