ఒక్కసారి చూడవచ్చు సినిమా..అంతే #tollywood #adipurush #prabhas #publictalk #shorts

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=N4HVpsZBmlo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent&w=696&h=392]

ఒక్కసారి చూడవచ్చు సినిమా..అంతే #tollywood #adipurush #prabhas #publictalk #shorts