కొండా సినిమా గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు RGV మరియు హీరో త్రిగుణ్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు|పార్ట్ – 02|తెలుగు బుల్లెట్

కొండా సినిమా గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు RGV మరియు హీరో త్రిగుణ్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు|పార్ట్ – 02|తెలుగు బుల్లెట్