జబర్దస్త్ కోసం రష్మీ అన్ని త్యాగాలు చేసిందా..? | ఒక్క కాల్ షీట్ కి లక్షలా..?

జబర్దస్త్ కోసం రష్మీ అన్ని త్యాగాలు చేసిందా.. ఒక్క కాల్ షీట్ కి లక్షలా..