దగ్గుబాటి హీరో కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్న శ్రీరెడ్డి కారణం..?

దగ్గుబాటి హీరో కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్న శ్రీరెడ్డి కారణం..