ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా సమంత రుతుప్రభు పళని ఆలయాన్ని సందర్శించారు

ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా సమంత రుతుప్రభు పళని ఆలయాన్ని సందర్శించారు