మా టీవీలో బీబీ జోడి కోసం తన డ్యాన్స్ రిహార్సల్‌ను దాటవేయడానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించిన కౌశల్