శ్రీకృష్ణుడు, ధర్మరాజు, వినాయకుడిని ఎందుకు పూజించారు? వాళ్ళకి ఎలాంటిమంచి ఏమిటి?

శ్రీకృష్ణుడు, ధర్మరాజు, వినాయకుడిని ఎందుకు పూజించారు? వాళ్ళకి ఎలాంటిమంచి ఏమిటి?

హైదరాబాద్ ఏప్రిల్ 14, (తెలుగు బుల్లెట్)   శ్రీకృష్ణుడు, ధర్మరాజు, వినాయకుడిని ఎందుకు పూజించారు? వాళ్ళకి ఎలాంటిమంచి ఏమిటి?