సోనూసూద్ ఈ సినిమాలో బీహార్ కు చెందిన కుర్రాడికి పాడే అవకాశం ఇచ్చారు

సోనూసూద్ ఈ సినిమాలో బీహార్ కు చెందిన కుర్రాడికి పాడే అవకాశం ఇచ్చారు