స్నేహా రెడ్డి చీర ఖరీదు ఎన్ని లక్షలో తెలుసా?

స్నేహా రెడ్డి చీర ఖరీదు ఎన్ని లక్షలో తెలుసా