హైపర్ ఆది, శ్రద్ధాదాస్ రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు

హైపర్ ఆది, శ్రద్ధాదాస్ రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు