70వేల మందికి భోజనాలు పెడుతున్న ప్రభాస్

70వేల మందికి భోజనాలు పెడుతున్న ప్రభాస్