గులాబీ సినిమా హీరోయిన్ మహేశ్వరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?

గులాబీ సినిమా హీరోయిన్ మహేశ్వరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా