థియేటర్‌లో అభిమానుల హంగామా కారణంగా అమెరికాలో బాలకృష్ణ వీరసింహారెడ్డి షో ఆగిపోయింది

థియేటర్‌లో అభిమానుల హంగామా కారణంగా అమెరికాలో బాలకృష్ణ వీరసింహారెడ్డి షో ఆగిపోయింది