నిజాం సినిమా నుండి ఈ బాల నటుడిని ఊహించండి | మహేష్ బాబు తమ్ముడి కొడుకు జయ కృష్ణ

నిజాం సినిమా నుండి ఈ బాల నటుడిని ఊహించండి