బిగ్ బాస్ 6 తెలుగు కంటెస్టెంట్ కీర్తి భట్ గురించి తెలియని నిజాలు

బిగ్ బాస్ 6 తెలుగు కంటెస్టెంట్ కీర్తి భట్ గురించి తెలియని నిజాలు (2)