వామ్మో, వీరి రెమ్యునరేషన్లు మామూలుగా లేవుగా!

రెమ్యునరేషన్లు మామూలుగా లేవుగా
రెమ్యునరేషన్లు మామూలుగా లేవుగా