హీరో గోపీచంద్ తన అసిస్టెంట్ కొత్త ఇంటి ప్రారంభోత్సవ వేడుకను సందర్శించారు

హీరో గోపీచంద్ తన అసిస్టెంట్ కొత్త ఇంటి ప్రారంభోత్సవ వేడుకను సందర్శించారు