శుభవార్త! కత్రినా కైఫ్ గర్భవతి!

శుభవార్త! కత్రినా కైఫ్ గర్భవతి!