సంక్రాంతి విజేత ఎవరు? తెలుగులో వాల్టెయిర్ వీరయ్య vs వీర సింహారెడ్డి కలెక్షన్

సంక్రాంతి విజేత ఎవరు తెలుగులో వాల్టెయిర్ వీరయ్య vs వీర సింహారెడ్డి కలెక్షన్