ప్లవ ఉగాది లో కన్యా రాశి వారికి జాగ్రత్త ! ఆచి తూచి అడుగులు వేయాలి!హా!