హాస్పిటల్ లో హరికృష్ణ కాయం…విలపిస్తున్న ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు (Photos)

harikrishna dead

Nandamuri Harikrishnaharikrishna harikrishna last letterNandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri Harikrishna

Nandamuri HarikrishnaNandamuri Harikrishna