ప్రేమ వివాహం ఉందో లేదో జాతకం ప్రకారం తెలుసుకోవచ్చా?

Is it possible to know according to the horoscope whether there is a love marriage or not?

హైదరాబాద్ మే 11 , (తెలుగు బుల్లెట్)   ఆస్ట్రోభాగ్యలక్ష్మి రెడ్డి స్పష్టంగా వివరించబడింది ప్రేమ వివాహం ఉందో లేదో జాతకం ప్రకారం తెలుసుకోవచ్చా? దిగువ వీడియోలో దయచేసి వీడియో చూడండి