కారు కోసం లక్కీ నంబర్ కూడా ముఖ్యం, అయితే దానిని కొనుగోలు చేయడం చాలా మంది కారు యజమానుల బలమైన నమ్మకం!