నారా రోహిత్ మరియు శ్రీ విష్ణు నాచింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్

నాచింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్
నాచింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్

నారా రోహిత్ మరియు శ్రీ విష్ణు నాచింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ | తెలుగు బుల్లెట్