రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన యాంకర్ సుమ.. నిజమేనా?

రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన యాంకర్ సుమ
రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన యాంకర్ సుమ