కాల సర్పదోషం మీకు ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది! ఏ పరిహారం చేసుకోవాలి!