పూజలు చేస్తుండగా నరసింహ స్వామి గర్భ గుడిలో నాగపాము…