గారాబం ఎక్కువైతే మీ పిల్లలు, ఆ పక్షులు ఒక్కటే… వీడియో