నేను బ్రతికే ఉన్నాను నాకేం కాలేదు

నేను బ్రతికే ఉన్నాను నాకేం కాలేదు