సంతానం కోసం చాలా ఆసుపత్రులకు వెళ్ళాము, కాని మేము Ferty9 కి వచ్చాక నా ప్రెగ్నన్సీ కంఫర్మ్ అయింది.