మీ ఇల్లు తూర్పు దిశలో ఉందా

మీ ఇల్లు తూర్పు దిశలో ఉందా