ఏ గ్రహానికి ఏ రోజు ఏ టైం లో ఎలా పూజించాలి

ఏ గ్రహానికి ఏ రోజు ఏ టైం లో ఎలా పూజించాలి