అసలు దేవాలయానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి

అసలు దేవాలయానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి