అర్జున్ రెడ్డి మరియు RX 100 ను మించిన రొమాంటిక్ మూవీ టీజర్